Pdf Icon

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN LEAPP COMPANY

 

Dit zijn de algemene voorwaarden van LEAPP company, gevestigd te Heeze en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven onder nummer 57111952. Wij vinden het belangrijk om kwaliteit te leveren en stellen een goede relatie met u zeer op prijs. We maken daarom graag duidelijke afspraken die vastgelegd zijn in de Algemene Voorwaarden. Als u van onze dienstverlening gebruik maakt geeft u aan akkoord te gaan met deze afspraken.

 

ALGEMENE BEPALINGEN

 

 • Artikel 1 – Toepasselijkheid
  • 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met LEAPP company. Uitsluitend door LEAPP company schriftelijk aanvaarde afwijkingen van deze algemene voorwaarden kunnen geldig zijn. Algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn op aanbiedingen van en overeenkomsten met LEAPP company niet van toepassing.
  • 2. Nietigheid of vernietiging van een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden staat aan toepasselijkheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden niet in de weg. LEAPP company en de opdrachtgever zullen in overleg treden om nietige c.q. vernietigde bepalingen van deze algemene voorwaarden te vervangen door bepalingen, die zoveel mogelijk aansluiten bij het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen.

 

 • Artikel 2 – Aanbod en overeenkomst
  • 1. Een aanbod van LEAPP company geschiedt vrijblijvend en kan door LEAPP company worden herroepen, ingetrokken of gewijzigd binnen 7 kalenderdagen na de kennisneming door LEAPP company van de aanvaarding van haar aanbod. In een aanbod voorkomende fouten of omissies, in het kader van een aanbod door LEAPP company verstrekte adviezen en niet uitsluitend tot de opdrachtgever gerichte – algemene – informatie, binden LEAPP company niet.
  • 2. Een aanbod van LEAPP company is gedurende 14 kalenderdagen na de toezending daarvan door LEAPP company geldig, tenzij bij het aanbod een andere geldigheidsduur is vermeld of de geldigheidsduur voor het verstrijken daarvan door LEAPP company schriftelijk is verlengd.
  • 3. Indien door LEAPP company een aanbod is gedaan, komt een overeenkomst tussen LEAPP company en de opdrachtgever eerst tot stand door onvoorwaardelijke aanvaarding door de opdrachtgever van het aanbod van LEAPP company of door uitvoering van een opdracht van de opdrachtgever door LEAPP company. Uitsluitend het aanbod van LEAPP company respectievelijk de factuur van LEAPP company voor de uitvoering van de opdracht wordt geacht de inhoud van de overeenkomst correct weer te geven.
  • 4. Indien door LEAPP company geen aanbod is gedaan, komt een overeenkomst eerst tot stand door schriftelijke aanvaarding of uitvoering van een opdracht van de opdrachtgever door LEAPP company. Uitsluitend de schriftelijke aanvaarding van de opdracht door LEAPP company respectievelijk de factuur van LEAPP company voor de uitvoering van de opdracht wordt geacht de inhoud van de overeenkomst correct weer te geven.
  • 5. Wijzigingen van en/of aanvullingen op de overeenkomst zijn eerst geldig nadat die wijzigingen en/of aanvullingen door LEAPP company en de opdrachtgever eenduidig schriftelijk zijn aanvaard.
  • 6. De opdrachtgever heeft uitsluitend het recht de overeenkomst te annuleren of te ontbinden indien dat schriftelijk is overeengekomen of de opdrachtgever dat recht aan dwingend geldende wetgeving ontleent. Indien de opdrachtgever de overeenkomst (rechtsgeldig) annuleert of ontbindt, is de opdrachtgever verplicht om uit hoofde van de overeenkomst geleverde zaken en rechten gelijktijdig terug te leveren, uitoefening van uit hoofde van de overeenkomst verleende rechten gelijktijdig te beëindigen en aan LEAPP company te vergoeden de door LEAPP company in verband met het aanbod en de totstandkoming en de uitvoering van de overeenkomst gemaakte kosten.
  • 7. LEAPP company heeft het recht de overeenkomst eenzijdig met onmiddellijke ingang geheel of ten dele te beëindigen en/of de uitvoering van uit de overeenkomst voortvloeiende verbintenissen met onmiddellijke ingang geheel of ten dele op te schorten indien één of meer van de volgende gebeurtenissen plaatsvindt c.q. plaatsvinden:
 1. een aan de opdrachtgever toerekenbare niet nakoming van één of meer uit de overeenkomst, met inbegrip van deze algemene voorwaarden, voortvloeiende verbintenissen;
 2. de indiening van een tot het verlenen van (voorlopige) surseance van betaling aan de opdrachtgever strekkend verzoek;
 3. de indiening van een tot faillietverklaring van de opdrachtgever strekkend verzoek;
 4. handelingsonbekwaamheid van de opdrachtgever;
 5. volledige beschikkingsonbevoegdheid van de opdrachtgever;
 6. executoriaal beslag onder LEAPP company ten laste van de opdrachtgever;
 7. de totstandkoming van een tot ontbinding en/of liquidatie van de opdrachtgever strekkend besluit;
 8. overdracht van één of meer aandelen in de opdrachtgever aan anderen dan de aandeelhouder(s) bij het tot stand komen van de overeenkomst;
 9. gehele of gedeeltelijke overdracht van de door de opdrachtgever geëxploiteerde onderneming aan één of meer anderen.

De opdrachtgever is verplicht LEAPP company onmiddellijk in kennis te stellen van het intreden van in dit artikel bedoelde gebeurtenissen.

 • 8. LEAPP company is wegens het beëindigen van de overeenkomst en het opschorten van uit de overeenkomst voortvloeiende verbintenissen op grond van de hiervoor in artikel 2.7 bedoelde gebeurtenissen nimmer enige schadevergoeding aan de opdrachtgever verschuldigd.
 • 9. Indien de overeenkomst is ontbonden vallen de door de opdrachtgever ter uitvoering van de overeenkomst reeds ontvangen prestaties en de daarmee verband houdende betalingsverplichtingen van de  opdrachtgever niet onder een ongedaanmakingsverplichting, tenzij LEAPP company ten aanzien van die prestaties in verzuim is. In verband met de verrichte prestaties voor of bij het ontbinden van de overeenkomst door LEAPP company gefactureerde geldsommen is de opdrachtgever na de ontbinding onmiddellijk opeisbaar verschuldigd.

 

 • Artikel 3 – Prijs en betaling
  • 1. Door LEAPP company kenbaar gemaakte prijzen en tarieven zijn exclusief omzetbelasting, andere door de overheid opgelegde heffingen en andere aan derden verschuldigde geldsommen, en exclusief kosten van vervoer, verzending, invoer, uitvoer, opslag en verzekering. Niet in een uitsluitend tot de opdrachtgever gericht aanbod kenbaar gemaakte prijzen en tarieven binden LEAPP company niet. Aan in een tot de opdrachtgever gericht aanbod kenbaar gemaakte prijzen en tarieven kunnen door anderen geen rechten worden ontleend.
  • 2. LEAPP company heeft het recht overeengekomen prijzen en tarieven – met onmiddellijke ingang – aan te passen met inachtneming van de prijsindexcijfers van overige zakelijke diensten (CBS). Een aanpassing van overeengekomen prijzen en tarieven tast de overeenkomst overigens niet aan.
  • 3. Facturen van LEAPP company dienen in Euro te worden voldaan overeenkomstig de op de factuur van LEAPP company vermelde betalingsvoorwaarden. Indien geen betalingstermijn is vermeld dient de factuur binnen 14 kalenderdagen na de factuurdatum te worden voldaan.
  • 4. Indien de opdrachtgever verschuldigde geldsommen niet binnen de geldende termijn heeft betaald, is de opdrachtgever onmiddellijk in verzuim en over de openstaande geldsommen wettelijke rente verschuldigd. Indien de opdrachtgever verschuldigde geldsommen na eerste herinnering nalaat te betalen, is de opdrachtgever het bedrag van de door LEAPP company te maken werkelijke kosten van rechtsbijstand in en buiten rechte (waaronder de niet geliquideerde proceskosten) en gerechtskosten aan LEAPP company verschuldigd.
  • 5. LEAPP company heeft het recht betalingen van de opdrachtgever (ondanks andersluidende vermeldingen van de opdrachtgever) eerst te laten strekken tot voldoening van vorderingen, die niet voortvloeien uit de overeenkomst en van vorderingen, die voortvloeien uit tekortkomingen van de opdrachtgever in de uitvoering van uit de overeenkomst voortvloeiende verbintenissen.
  • 6. De opdrachtgever heeft niet het recht om betalingsverplichtingen tegenover LEAPP company op te schorten en/of te verrekenen met verplichtingen van LEAPP company tegenover de opdrachtgever. De opdrachtgever heeft niet het recht de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden indien de opdrachtgever in verzuim is.
  • 7. De opdrachtgever is verplicht om op eerste verzoek van LEAPP company de voldoening van uit de overeenkomst voortvloeiende vorderingen van LEAPP company te verzekeren en verzekerd te houden. Indien de opdrachtgever de voldoening van de vorderingen van LEAPP company desondanks onvoldoende verzekert en/of verzekerd houdt, heeft LEAPP company het recht haar verplichtingen tegenover de opdrachtgever volledig op te schorten en/of niet na te komen.

 

 • Artikel 4 – Voorbehoud van eigendom en rechten
  • 1. Krachtens de overeenkomst te leveren zaken en/of te verlenen rechten worden door LEAPP company steeds aan de opdrachtgever geleverd respectievelijk verleend onder de opschortende voorwaarde dat de daarvoor aan LEAPP company verschuldigde geldsommen en de in verband met niet correcte uitvoering van de overeenkomst verschuldigde geldsommen, waaronder krachtens artikel 3.4 verschuldigde geldsommen, volledig aan LEAPP company zijn betaald. De opdrachtgever is tot volledige betaling niet beschikkingsbevoegd ten aanzien van rechten, die onder de hiervoor in dit artikel 4.1 bedoelde opschortende voorwaarde zijn geleverd respectievelijk verleend en is verplicht belanghebbenden – waaronder beoogde rechtverkrijgenden – van die beschikkingsonbevoegdheid in kennis te stellen.

 

 • Artikel 5 – Rechten van intellectuele eigendom
  • 1. Alle rechten van intellectuele eigendom ten aanzien van alle krachtens en/of in het kader van de overeenkomst tot stand gebrachte, verstrekte en/of toegankelijke voortbrengselen (zoals onder meer teksten, tekeningen, analyses, rapporten, methoden, modellen, technologieën, uitvindingen, computerprogrammatuur, databanken en documentatie), hierna te noemen “Voortbrengselen”, berusten uitsluitend bij LEAPP company en/of haar licentiegever(s). De opdrachtgever zal voortbrengselen niet openbaar maken, verveelvoudigen en/of wijzigen en zich niet (anderszins) als maker en/of rechthebbende daarvan gedragen. De opdrachtgever zal aanduidingen omtrent rechten van intellectuele eigendom niet uit en van Voortbrengselen verwijderen of wijzigen.
  • 2. Door LEAPP company ten aanzien van Voortbrengselen aan de opdrachtgever verleende rechten omvatten uitsluitend uitdrukkelijk in de overeenkomst beschreven niet exclusieve rechten, die met onmiddellijke ingang vervallen door gebruik van de Voortbrengselen in strijd met de rechten van LEAPP company en/of haar licentiegever(s), de overeenkomst, deze algemene voorwaarden en/of het toepasselijke recht. De opdrachtgever verkrijgt door de overeenkomst geen rechten van intellectuele eigendom. Door LEAPP company verleende rechten zijn niet vatbaar voor overdracht.
  • 3. Indien en voor zover Voortbrengselen aan de opdrachtgever zijn verstrekt en/of toegankelijk zijn, ten aanzien waarvan rechten van intellectuele eigendom aan anderen dan LEAPP company toebehoren, gelden ten aanzien van die Voortbrengselen door de rechthebbende(n) gehanteerde voorwaarden in plaats van daarvan afwijkende bepalingen in deze algemene voorwaarden. De opdrachtgever aanvaardt de in dit artikel 5.3 bedoelde voorwaarden van derden, waarvan de opdrachtgever kennis heeft kunnen nemen door LEAPP company te verzoeken die aan de opdrachtgever te verstrekken.
  • 4. De opdrachtgever zal LEAPP company vrijwaren van vorderingen van derden op basis van de stelling dat LEAPP company door gebruik van door de opdrachtgever verstrekte en/of voorgeschreven voortbrengselen rechten van intellectuele eigendom van derden schendt, alle uit die vorderingen voortvloeiende verbintenissen van LEAPP company als haar eigen verbintenissen nakomen en alle uit die vorderingen voortvloeiende schade aan LEAPP company vergoeden.

 

 • Artikel 6 – Aansprakelijkheid en schadevergoeding
  • 1. Aansprakelijkheden en wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding van LEAPP company zijn beperkt door de artikelen 6.1 tot en met 6.7. De artikelen 6.1 tot en met 6.7 zijn van overeenkomstige toepassing op door de opdrachtgever op onrechtmatige daad van LEAPP company gebaseerde vorderingen. Hulppersonen van LEAPP company hebben het recht om jegens de opdrachtgever een beroep op de artikelen 6.1 tot en met 6.7 te doen.
  • 2. LEAPP company is uitsluitend aansprakelijk voor door opzet of grove schuld van LEAPP company aan LEAPP company toe te rekenen tekortkomingen. Als aan LEAPP company toe te rekenen tekortkomingen worden in ieder geval niet beschouwd gedragingen van hulppersonen, gebruik van (ongeschikte) hulpzaken en tekortkomingen, die voortvloeien uit niet beveiligde elektronische verzending van verklaringen en gegevens. LEAPP company is in geen geval aansprakelijk voor (gevolgen van) gebruik van haar adviezen.
  • 3. Aansprakelijkheid van LEAPP company kan uitsluitend ontstaan, nadat de opdrachtgever LEAPP company onverwijld na de levering of, bij een bij de levering niet waarneembare tekortkoming, onverwijld na het constateren van de tekortkoming deugdelijk middels een per aangetekende post verzonden brief in gebreke heeft gesteld en LEAPP company gedurende een redelijke termijn in de gelegenheid heeft gesteld de

tekortkoming te zuiveren.

 • 4. Een verplichting van LEAPP company tot schadevergoeding is beperkt tot directe schade tot maximaal het bedrag van de overeengekomen prijs, exclusief omzetbelasting en andere door de overheid opgelegde heffingen, voor zover die door de opdrachtgever is betaald. Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is voor een tijdvak van meer dan één jaar, wordt de overeengekomen prijs vastgesteld op het totaalbedrag van de voor één jaar overeengekomen prijs, exclusief omzetbelasting en andere door de overheid opgelegde heffingen, voor zover die door de opdrachtgever is betaald. In geen geval zal de door LEAPP company verschuldigde schadevergoeding meer bedragen dan de geldsom, die in verband met de betrokken verplichting tot schadevergoeding uit hoofde van de aansprakelijkheidsverzekering van LEAPP company wordt betaald. LEAPP company is in geen geval verplicht immateriële en indirecte schade, zoals onder meer gevolgschade, bedrijfsschade en schade wegens verlies van tijd, verlies van gegevens en/of het missen van financieel voordeel, te vergoeden.
 • 5. De opdrachtgever zal LEAPP company vrijwaren van vorderingen van derden, zoals werknemers en andere hulppersonen, die voortvloeien uit en/of verband houden met krachtens en/of in het kader van de overeenkomst door LEAPP company geleverde zaken en/of verleende diensten. De opdrachtgever zal LEAPP company vrijwaren van vorderingen van derden op basis van productaansprakelijkheid voor door de opdrachtgever aan derden geleverde zaken, die mede bestaan uit door LEAPP company aan de opdrachtgever geleverde zaken, tenzij de aansprakelijkheid uitsluitend is veroorzaakt door LEAPP company geleverde zaken.
 • 6. Indien door werknemers en/of andere hulppersonen van LEAPP company ten behoeve van de opdrachtgever werkzaamheden buiten een onderneming van LEAPP company en/of met door de opdrachtgever beschikbaar gestelde materialen worden verricht, rust op de opdrachtgever tegenover die werknemers en andere hulppersonen de in artikel 7:658 Burgerlijk Wetboek bedoelde verplichting en aansprakelijkheid, terwijl de opdrachtgever LEAPP company zal vrijwaren voor vorderingen van die werknemers en andere hulppersonen, die voortvloeien uit het niet nakomen door de opdrachtgever van de in artikel 7:658 Burgerlijk Wetboek bedoelde verplichtingen door de opdrachtgever.
 • 7. De opdrachtgever staat er voor in dat door LEAPP company te verwerken gegevens, het verwerken van de gegevens en het resultaat van die verwerking niet in strijd zijn met het geldende recht, zoals onder meer de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De opdrachtgever zal LEAPP company vrijwaren van alle vorderingen van derden op basis van de stelling dat met door LEAPP company verwerkte gegevens, het verwerken van gegevens en/of het resultaat van die verwerking geldende rechten, zoals onder meer de Wet Bescherming Persoonsgegevens en/of daaruit voortvloeiende rechten, worden geschonden.

 

 • Artikel 7 – Overmacht
  • 1. Indien LEAPP company door overmacht tijdelijk niet in staat is de overeenkomst uit te voeren, is zij bevoegd de uitvoering van de overeenkomst geheel of ten dele op te schorten zolang de overmacht voortduurt. Indien LEAPP company dor overmacht blijvend niet in staat is de overeenkomst uit te voeren, heeft zij het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of ten dele op te zeggen. Onder overmacht worden onder meer verstaan tekortkomingen van (toeleveranciers van) LEAPP company en/of andere hulppersonen, productiestoringen, werkonderbrekingen en bovenmatig ziekteverzuim van werknemers en/of andere hulppersonen, overheidsmaatregelen en weersomstandigheden.
  • 2. Indien LEAPP company door overmacht tijdelijk of blijvend niet in staat is de overeenkomst uit te voeren, kan de opdrachtgever tegenover LEAPP company geen aanspraak op uitvoering van de overeenkomst, ontbinding van de overeenkomst en/of schadevergoeding maken.

 

 

 • Artikel 8 Artikel – Vertrouwelijke informatie / intellectuele eigendom
  • 1. De opdrachtgever staat er voor in dat derden niet, door handelen en/of nalaten van hen en/of van hun werknemers en/of andere hulppersonen, kennis (kunnen) nemen van door LEAPP company verstrekte, van LEAPP company betrokken en uit de uitvoering van de overeenkomst voortvloeiende informatie van vertrouwelijke aard. Informatie wordt in ieder geval geacht vertrouwelijk te zijn indien die informatie door LEAPP company als zodanig is aangeduid.
  • 2. Door schending van artikel 8.1 is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en aan LEAPP company een direct opeisbare boete verschuldigd van EUR 1.000,00 voor iedere schending.
  • 3. LEAPP company behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. LEAPP company heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht

 

 

 • Artikel 9 – Algemeen
  • 1. Als verklaringen en rechtshandelingen, ten aanzien waarvan de overeenkomst of deze algemene voorwaarden de schriftelijke vorm vereist, worden niet beschouwd elektronische verklaringen en/of rechtshandelingen.
  • 2. De opdrachtgever zal LEAPP company op de hoogte houden van de juiste NAW-gegevens van de opdrachtgever en LEAPP company onmiddellijk schriftelijk in kennis stellen van wijzigingen van de NAWgegevens van de opdrachtgever.
  • 3. Aanbiedingen van en overeenkomsten met LEAPP company worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht. Het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken van 11 april 1980 is op aanbiedingen van en overeenkomsten met LEAPP company niet van toepassing.
  • 4. De absoluut bevoegde rechter in het arrondissement ‘s-Hertogenbosch heeft rechtsmacht en is uitsluitend bevoegd om kennis te nemen van direct of indirect uit de overeenkomst voortvloeiende geschillen.
  • 5. Vorderingsrechten van de opdrachtgever uit hoofde van de overeenkomst vervallen in ieder geval één jaar na het ontstaan ervan.
  • 6. Indien LEAPP company een niet Nederlandstalige versie van deze algemene voorwaarden hanteert en tussen de Nederlandstalige versie en niet Nederlandstalige versie verschillen bestaan, is uitsluitend de Nederlandstalige versie bindend.

 

LEVERING VAN ZAKEN EN DIENSTVERLENING

De in dit hoofdstuk “Levering van zaken en dienstverlening” vermelde bepalingen zijn naast en met voorrang voor de bepalingen in het hoofdstuk “Algemene bepalingen” van toepassing indien LEAPP company diensten verleent, onverminderd de toepasselijkheid van de bepalingen in het hoofdstuk “Ontwikkeling, gebruik en onderhoud van

computerprogrammatuur” en het hoofdstuk “Dienstverlening op het gebied van subsidieaanvragen, -trajecten en -administraties”.

 

 • Artikel 10 – Algemeen
  • 1. Door LEAPP company kenbaar gemaakte termijnen zijn naar beste weten op basis van bij het tot stand komen van de overeenkomst aan LEAPP company bekende gegevens vastgesteld, vormen geen essentieel onderdeel van de overeenkomst en zullen door LEAPP company zoveel mogelijk in acht worden genomen. LEAPP company is door uitsluitend het overschrijden van een termijn niet in verzuim en de opdrachtgever kan aan uitsluitend het overschrijden van een door LEAPP company kenbaar gemaakte termijn niet het recht ontlenen om de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden. Termijnen gelden niet indien die niet in acht kunnen worden genomen door na het tot stand komen van de overeenkomst buiten de macht van LEAPP company ingetreden omstandigheden.
  • 2. De opdrachtgever is verplicht te leveren zaken en te verlenen diensten binnen de overeengekomen termijnen af te nemen. Indien ten aanzien van te leveren zaken geen termijnen zijn overeengekomen, is de opdrachtgever verplicht die zaken en/of diensten op eerste verzoek van LEAPP company af te nemen. Door schending van de hiervoor in dit artikel 10.2 bedoelde verplichtingen is de opdrachtgever onmiddellijk in verzuim.
  • 3. De opdrachtgever is verplicht om LEAPP company tijdig in kennis te stellen van door LEAPP company in acht te nemen regelgeving en normen, die specifiek voor (de branche van) de opdrachtgever gelden.

 

 • Artikel 11 – Levering en afname van zaken
  • 1. Onverminderd de artikelen 4.1 en 10.2 zijn door LEAPP company te leveren zaken voor risico van de opdrachtgever met ingang van het moment waarop (een hulppersoon van) de opdrachtgever de feitelijke macht over deze zaken heeft respectievelijk met ingang van het verzuim van de opdrachtgever om door LEAPP company te leveren zaken af te nemen.
  • 2. De opdrachtgever is verplicht de deugdelijkheid van door LEAPP company geleverde zaken bij de (af)levering te controleren en LEAPP company bij de (af)levering van vermoedelijke ondeugdelijkheid van de door LEAPP company geleverde zaken in kennis te stellen. Door LEAPP company geleverde zaken, die de opdrachtgever of een hulppersoon van de opdrachtgever 7 kalenderdagen na de levering zonder bezwaar heeft behouden of eerder geheel of ten dele in gebruik heeft genomen, bewerkt, verwerkt of aan anderen heeft geleverd, worden geacht aan de overeenkomst te beantwoorden.
  • 3. LEAPP company is zonder haar voorafgaande schriftelijke toestemming niet verplicht door de opdrachtgever aan LEAPP company geretourneerde zaken aan te nemen. Het aannemen van door de opdrachtgever geretourneerde zaken impliceert niet de erkenning door LEAPP company van de reden van het retourneren. Door de opdrachtgever is de overeengekomen vergoedingen verschuldigd, totdat LEAPP company de opdrachtgever voor deze zaken heeft gecrediteerd. Indien LEAPP company geretourneerde zaken niet aanneemt, is de opdrachtgever verplicht door LEAPP company in verband met de geretourneerde zaken gemaakte kosten aan LEAPP company te vergoeden.
  • 4. Uitsluitend indien dat schriftelijk is overeengekomen zal LEAPP company aan de opdrachtgever verkochte zaken (laten) installeren.
  • 5. Indien LEAPP company door anderen tot stand gebrachte en/of van anderen betrokken zaken aan de opdrachtgever levert, gelden ten aanzien van (de deugdelijkheid van) die zaken de voorwaarden van de producten respectievelijk de toeleverancier van de zaken naast en met voorrang voor de overeenkomst tussen LEAPP company en de opdrachtgever (inclusief deze algemene voorwaarden).

 

 • Artikel 12 – Verlening en afname van diensten
  • 1. LEAPP company is verplicht de overeengekomen dienstverlening naar beste kunnen en met zorg uit te voeren aan de hand van door LEAPP company schriftelijk aanvaarde afspraken en procedures. Diensten worden verleend per dagdeel, dat mede voorbereidingstijd en reistijd omvat. De overeenkomst tot dienstverlening houdt in geen geval een resultaatsverplichting voor LEAPP company in.
  • 2. De opdrachtgever is verplicht om alle informatie die van belang is of van belang kan zijn voor de overeengekomen dienstverlening tijdig aan LEAPP company te verstrekken en LEAPP company tijdig op de hoogte te houden van nieuwe feiten en ontwikkelingen.
  • 3. Indien is overeengekomen dat LEAPP company diensten buiten een onderneming van LEAPP company verleent is de opdrachtgever verplicht om voor de dienstverlening benodigde faciliteiten (zoals energie en internetverbindingen) ter beschikking te stellen.
  • 4. Indien is overeengekomen dat dienstverlening in fasen zal plaatsvinden, heeft LEAPP company het recht de uitvoering van de volgende fasen uit te stellen totdat de opdrachtgever de resultaten van de voorafgaande fasen schriftelijk heeft goedgekeurd.
  • 5. LEAPP company is uitsluitend verplicht bij de uitvoering van de overeengekomen dienstverlening aanwijzingen van de opdrachtgever op te volgen, indien LEAPP company die verplichting bij de overeenkomst uitdrukkelijk heeft aanvaard en de aanwijzingen van de opdrachtgever tijdig zijn verstrekt en verantwoord zijn. LEAPP company is in geen geval verplicht aanwijzingen op te volgen, die de inhoud en/of de omvang van de overeengekomen dienstverlening beïnvloeden. De opdrachtgever is voor het opvolgen van aanwijzingen, die de inhoud en/of de omvang van de overeengekomen dienstverlening beïnvloeden, aan LEAPP company een door LEAPP company op basis van haar tarieven vast te stellen (aanvullende) vergoeding verschuldigd.
  • 6. LEAPP company heeft het recht de overeengekomen dienstverlening geheel of ten dele door een of meer anderen (dan een of meer bepaalde personen) met dezelfde kwalificaties te laten uitvoeren.
  • 7. Indien LEAPP company op verzoek of met voorafgaande toestemming van de opdrachtgever buiten de inhoud en/of de omvang van de overeengekomen dienstverlening vallende werkzaamheden heeft verricht, is de opdrachtgever aan LEAPP company een door op basis van haar tarieven vast te stellen – aanvullende – geldsom verschuldigd. LEAPP company is niet verplicht buiten de inhoud en/of de omvang van de overeengekomen dienstverlening vallende werkzaamheden te verrichten en kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke overeenkomst tot stand komt.
  • 8. Indien overeen te komen dienstverlening verband houdt met de door anderen verrichte en/of te verrichten diensten en/of door andere geleverde en/of te leveren zaken, is de opdrachtgever verplicht LEAPP company daarvan vóór het tot stand komen van overeenkomst schriftelijk in kennis te stellen met vermelding van de namen van de andere leveranciers.

 

DIENSTENVERLENING OP HET GEBIED VAN SUBSIDIEAANVRAGEN, -TRAJECTEN EN -ADMINISTRATIES

De in dit hoofdstuk “Levering van diensten op het gebied van subsidieaanvragen, -trajecten en -administraties” vermelde bepalingen zijn naast en met voorrang voor de bepalingen in het hoofdstuk “Algemene bepalingen”, en het hoofdstuk “Levering van zaken en dienstverlening” van toepassing indien LEAPP company in opdracht van de opdrachtgever diensten verleent op het gebied van subsidieaanvragen, -trajecten en -administraties.

 

 • Artikel 13 – Begripsomschrijving
  • 1. In deze algemene voorwaarden wordt onder ‘subsidie’ verstaan de aanspraak op financiële middelen of andere voordelen verstrekt door een publiek- of privaatrechtelijk lichaam met het oog op bepaalde activiteiten van de opdrachtgever, anders dan als vergoeding voor aan het lichaam geleverde goederen of diensten.
  • 2. In deze algemene voorwaarden wordt onder ‘subsidieverlening’ verstaan een besluit van een publiek- of privaatrechtelijk lichaam waarmee geheel of ten dele subsidie wordt verleend met het oog op bepaalde activiteiten van de opdrachtgever.
  • 3. In deze algemene voorwaarden wordt onder ‘subsidievaststelling’ verstaan een besluit van een publiek- of privaatrechtelijk lichaam waarmee subsidie wordt vastgesteld met het oog op bepaalde activiteiten van de opdrachtgever. Wanneer een dergelijk besluit ontbreekt en wel subsidie wordt betaald, geldt de betaling van subsidie als subsidievaststelling.

 

 • Artikel 14 – Vergoedingen
  • 1. De opdrachtgever is voor de diensten van LEAPP company een vergoeding verschuldigd op basis van de geldende tarieven van LEAPP company (op basis van besteding van tijd of vaste tarieven), tenzij LEAPP company en de opdrachtgever schriftelijk anders zijn overeengekomen.
  • 2. De door de opdrachtgever verschuldigde vergoeding is niet afhankelijk van de uitkomst van de diensten van LEAPP company, tenzij LEAPP company en de opdrachtgever schriftelijk anders zijn overeengekomen.
  • 3. Indien de verschuldigdheid van een vergoeding door de opdrachtgever afhankelijk is van de uitkomst van de diensten van LEAPP company, wordt die uitkomst geacht te zijn bereikt indien voor de betrokken activiteit(en) subsidie is verleend. De verschuldigdheid van een vergoeding is in geen geval afhankelijk van subsidievaststelling, tenzij LEAPP company en de opdrachtgever schriftelijk anders zijn overeengekomen.
  • 4. Indien de verschuldigdheid van een vergoeding door de opdrachtgever afhankelijk is van subsidieverlening of subsidievaststelling en door handelen en/of nalaten (in opdracht) van de opdrachtgever geen subsidie wordt verleend respectievelijk vastgesteld, is de opdrachtgever een vergoeding op de voet van 14.1 verschuldigd.

 

 • Artikel 15 – Geheimhouding
  • 1. LEAPP company staat er voor in dat derden niet door handelen en/of nalaten van hen en/of van hun werknemers en/of andere hulppersonen, kennis (kunnen) nemen van door opdrachtgever verstrekte, van opdrachtgever betrokken en uit de uitvoering van de overeenkomst voortvloeiende informatie van vertrouwelijke aard, voor zover wettelijke of beroepsregels LEAPP company geen informatieplicht opleggen en opdrachtgever LEAPP company niet van een geheimhoudingplicht ontheft. Informatie wordt in ieder geval geacht vertrouwelijk te zijn indien die informatie door opdrachtgever als zodanig is aangeduid.

 

 • Artikel 16 – Exclusiviteit
  • 1. Opdrachtgever zal geen subsidie aanvragen en geen diensten (laten) verrichten tot subsidieverlening en/of subsidievaststelling in verband met de betrokken activiteiten van de opdrachtgever waarmee de diensten van LEAPP company direct of indirect verband houden.